If you are using Internet Explorer 6, you may not have the best Bebo experience. Please consider upgrading.

McKenziie

Comm3nt M3h Andd Add M3h Addi lauren781@hotmail.co.uk fnxx xxxxxxxxxxxxxx

9/17/07 | me too! | Reply

Add as Friend
 • Female, Luv 4
 • from dorset
 • I am Single
 • Profile views: 170
 • Last active: 8/30/08
 • www.bebo.com/Xloz27X
Post a Comment:

About Me

Me, Myself, and I
G l ª м º я º u s ♡...L A U R E N
:¨·.·¨:
`·.♥G l ª м º я º u s ♡... x
|| hïÅÅ × mï nÅmë ï§ lÅürën büT mŸ m8z cÅll më lØz × ï hÅvë lÐz ؃ bëzïï m8z lŸk cØØkïë J맧 §Åmïë Åbbïë kïr§Tïë cÅllüm bën JØrÐÅn bëTh n lÐzz mrë │║▌║█║▌║▌│║█ ï gØ 2 cØlƒØ× n lüüvïn Åll mï m8zz !× ï ÅlwÅï§ m裏 mï bëzzïë§ lmÅØ ! × × mï bëbØ ï§ §hïTT büT plzz cØmënT Ør §ümmïNk ×
chëërz lüüv Ÿüü × ×

♥‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗♥
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯||
| Dо Иот Lавєℓ Мє ...
| Иош Ояя Єνєяя,
×
| І Λм Мчѕєℓf --
| & Шιℓℓ Βє Fояєνєя˚
|________________________|

│║▌║█║▌║▌│║█
L O V Є L I F Є
│║▌║█║▌║▌│║█
×|| mØï || × || §ë×ïï brünëTTë || ×

büT ï lüüv mï gÅwJüzz gürlïë§ ƒrm brïzzTØl ïnnïT grÅcë n Åll hër m8TëŸz ×

ADD MY MSN ADDY LAUREN781@HOTMAIL.CO.UK INNIT CHERZ X

lüüvïn mŸ ÅmmŸ bbïëë n mŸ kÅŸlëïgh gürlï ! ï wŧ hØpïn Ÿüü gëT bëTTÅÅ §ØØn ïnnïT bbë lŸm ×Ø×

lüüv J.ë.§.§.ï.k.Å ×kÅŸ§ïë ï§ gnÅ gëT bëTTÅÅ n §TrØngër ïnnïT mï lüüv x

ï lüüv mŸ 2nÐ bïg §ï§ kÅrÅ lÐz 2 n hër nëïcë lÅüZ WELL WKD X
The Other Half Of Me
Becci K

Becci K

Thë Ønë ÅnÐ ØnlŸ G l ª м º я º u s ♡... cookie x

MmMm.. x
Є x ρ є и ѕ ιι ν є.. │║▌║█║▌║▌│║█|| L ii т ε ѕ..C a м ε я ª..A ¢ т ii σ и♥ : ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗X grÅcë :
cookie& lauren x
bmfl inabit innit bbe =D
_./'\._¸¸.•¤**¤•.¸.•¤**¤• ..•¤ *•. .•* *\\X || lauren ||&|| cookie ||* * /.•*•.\ ¸..•¤**¤•., .•¤**¤•.*.
lauren&cookie bmfl :D inabit m8 x
cØØkïë: cØØkïë ï§ §üüchhh Å lü§§h bbë ×Ø §hë ï§ §üch Å prëTTŸ bïÅTch lmÅØ ! ×× wë hÅv lØT§ ؃ §ëŸïnz ïnnïT & ïnÅbïT &:Ð lÐz mrë ïnnïT bbë × wë hÅv ¶üïTë ÅlØT ïn cØmmØn ïnnïT ! × wërë nØ§ëŸ lÐz ؃ ƒïngz × Ÿür Å rëllï nŸc gÅl 2 Tlk TØ n rëllï ƒünnŸ ÅnÐ chÅTTëŸ lŸm bbë bmƒl !!!! ×
Callum x
Callum O
cÅllüm Ø ï§ 1 ؃ mŸ bëzzïë§ ! ï lüv hïm vërŸ müch & hë ï§ ÅlwÅï§ Ðër ƒØr më ïnnïT cÅllüm !¥ lmÅØ × =] ! wë lüüv m裏 pØpë§ ƒrënch clŧ§ë§! wë ƒük bwT n bëë rëÅllï nÅüghTŸ ïnnïT bürvv lmÅØ × lüüv ŸÅ hünnï cÅllüm lØl ! cü§TÅrÐÐ lëTTïcë ï cÅll hïm lmÅØ =] [[ 1 hëll ؃ Å bëzzï ]] ! ×Ø×Ø×Ø
bennet x
BENNETT XOX
Ømg bë§T m8 ! lüüv Ÿü bënnëTT ×Ø §hë ï§ ÐÅ bë§T .. ×Ø §hë ï§ §ØØ rÅnÐØm ÅnÐ §hë lüüv§ më lÐz =Ð §hë ï§ ÅlwÅï§ Ðër 4 më n ï wïll b Ðër 4 hër ..× §hë wïll nëvÅ ëvÅ lëÅvë më .. =] × wë r ÐÅ bë§T m8z nëŸ 1 cülÐ hÅvv × §Åmïë × ï lüüv Ÿü §Åmïë × Ÿür §ØØ kwl × r lïl §ÅŸïn ï§ lŸm ïnnïT bbë × Ÿür rëllï nŸc lŸm bbë × × =]
My cuzziiin x
HELEN xoxo xo
hëlën mŸ cüzzïn ! §hë ï§ Thë bë§T cüzïn ï ëvÅÅ hÅvë ! §hë §Tïckk§ üp 4 më n §hë wïll b Ðër wën ï nëëÐ hër ! :p §hë§ wëll prëTTŸ n ï lüüv hër lÐz ! lmÅØ lüüv Ÿü hëlënn ×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø kÅrÅ ï§ Å rëllï nŸc gÅl ! §hë ï§ §üch Å ƒükïn §TünnÅÅ vërŸ gÅwJüzz §hë§ mïï 2nÐ bïg §ïï§ lŸm bïg §ï§ ×
JeSs.S x x
J맧.§ ï§ Å rëllï nŸc n §hë ïz Å rëllï kwl gÅll TØ hÅng rnÐ wïÐÐ × × §hë mÅkë§ Ÿür ÐÅï vërŸ ƒün ïnnïT lmÅØ × wë ÅlwÅï§ m맧 bwT lmÅØ ! §hë ï§ wkÐ lŸm J맧 × bë§T bïgg §ïï§TÅÅ ëvÅÅ lŸm ×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø ! [[××]] kÅŸ§ïë .. ï lüüv Ÿü lÐz kÅŸ§ïë Ÿür §ØØ prëTTŸ n wëll gÐ për§Øn 2 Tlk TØ × §hë lëT§ Ÿü ŧk hër n럃ïnkk Ÿür wÅnT §hë ï§nT §hŸ & §hë ï§ Å rëÅl ünÐër§TÅnÐïn gÅl lüƒƒ Ÿü bbïïëëëë x Є x ρ є и ѕ ιι ν є.. │║▌║█║▌║▌│║█|| L ii т ε ѕ..C a м ε я ª..A ¢ т ii σ и♥ : ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗X grÅcë : lüüv Ÿü lÐz grÅcë , Ÿür mï gÅwJüzz gürlïëë× n Åll Ÿür m8TëŸz × × Ÿür rëllï prëTTŸ ÐÅrlën ƒÅcë ïT × Ÿür rëllï nŸc n lüüvlï 2 Tlk TØ ..× lüüv Ÿü mïllïØnz bbë ..× mŸ gÅwJüzz gürlïë 4lŸƒ ×Ø ×|| lïl mïzz ÐrÅmÅ ¶üëën ||× ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗x mŸ lïl bÅbïëë bØïï§ : JØrÐÅn ï lüüv Ÿü lÐz bbë ! nüƒƒïnkk wïll cüm bëTwëën üz ïnnïT .× lüüƒ Ÿü bën.l b맧TT m8z 4ƒükïn lŸƒ TŸm nüƒƒïnk wïll cüm bëTwëën üz ! wë ÅlwÅïz hÅv Å lÅügh n gëT Øn rëllï wëll ! bmƒl! =Ð cüÐnT lïƒ wïÐ ØwT ŸÅ! bmƒl ! lüüv Ÿü lØÅÐzz × JïmmŸ:

close Video Box

help

Freaks - The Creeps (Get On The Dancefloor) Out 20th August

close Widgets


Check out my Slide Show!
View  | Create


close Polls

close Blog

 • || M e ||&|| Y u ||

  Ever Loved me ?
  Ever kissed me ?
  Ever hugged me ?
  Do yu like me ?
  Do u love me ?
  Wuld u kiss me ?


  av we ever fallen out ?
  hav i ever hurt yu ?
  hav i ever been relli mean to u ?
  Do yu like my style ?
  Do u like my Hair ?
  Do yu like hangin round wid me ?

  1 Comment 312 weeks

close Games

close What Sanrio Character Are You?

What Sanrio Character Are You?

Pochacco

Go you! You're so positive! You love keeping fit, but you're clumsy... Yet even though you're so accident-prone, you never let bad luck get you down.

close Photos

close Whiteboard

close Comments

Post comment as:

Share the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums

 • Amy D
  luv Amy D

  have more love bye x x x x x x

  7/13/08
 • Amy D
  luv Amy D

  Hey Have Love Luv You x

  7/12/08
 • Amy D
  Amy D

  love xx

  9/22/07
 • Amy D
  luv Amy D

  lovee xx

  9/22/07
 • Danielle.
  luv Danielle.

  Ello GAwjuzz ! ye thnx yu ?> hope yu are coz lyk if yu sad i cheer yu up memba ? :D aww thnx yu ! on my last profyle i have 1000 somin :( n i lost em all :( hehe o well hopefully i will get em bk ey ? :) eres da love bk :L hehe PETAL fairy :L omg we're babyish ! o well who cares it funny lmfao :) :D ;) BMFL BABE lym n milz, losth n lotsh memba tht ! X ! best m8 evvaaa xxxxxx x commnt bk :D hey i saw hinaharnawho at the lesuire centre hehe :L :L :L :L MWAH MWAH

  8/24/07