If you are using Internet Explorer 6, you may not have the best Bebo experience. Please consider upgrading.

Çãthêrîñé

Right now I am going to walk the dogs in the freezing horrible weather

10/26/07 | me too! | Reply

Add as Friend
  • Female, 24, Luv 4
  • from Bîllîñghãm
  • I am In a Relationship
  • Profile views: 1,185
  • Member since: February 2005
  • Last active: 10/19/08
  • www.bebo.com/x69xCutiex69x
Post a Comment:

About Me

Me, Myself, and I
Hî¥ã ÊvÉr¥øÑè

Wèll,Mÿ ñåmè ìs Çãthêríñè, Îm 19


Ím íñtø shøppîñ, hørsés, mÿ måtès, håvíñ ã lãƒ, drîñkïñ & mùsíç!

Mè åñd Bèççÿ, hãvé øûr mãd ƒrídåÿ ñìghts øùt, lmãø!!!

Ív gøt mÿ Êãrs 3Tímès, ßêllÿ ßµttøñ Ãñd Tøùñgúè píèrçéd

Mÿ ßãd hãbbíts ãré: Çhãñgïñ Hãír Mÿ Ãll Thê Tîmë, Drîñkïñ

Thãñ× 4 lûkîñ åt mã prøƒìlè

LøVè ¥ã'§
XxXxXxXx
! * ! Fílm ! * !
Íñtèrñåtîøñãl Vèlvèt
! * ! Hãppîèst Whèñ ! * !
drîñkïñ wïv mÿ måtès, hãvîñ ã lãûgh
Wèñ ìm Wîth Lèè
! *! §çåréd Of ! * !
§pìdérs N Møths êeerrrr,
ƒèèt åñd síçk ãrrrrghhhhh!!

close Games

close Whiteboard

close Comments

Post comment as:

Share the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums