FALEVAI ISLAND COMMUNITY GROUPS <FALEVAI0-9>

View Entire Blog | Post a Comment

Fakamahino pe.122 weeks ago
 
Kataki pe 'a e komiti tokoni sikolasipi 'a Nu'usila , 'oku toe fie fakamahino atu heni mei he 'ofisa kolo ko 'etau fetu'u taki 'e tu'u ma'u pe 'i he founga angamaheni na'e fai ai 'a e femahino 'aki.,pea he 'ikai temau toe tali ketau fetu'u taki 'i ha fou mai 'i ha taha kehe ha ngaahi fokotu'utu'u kuo mou fakahoko mai ki ha'a mou 'ofa pe tokoni. Koe'uhi ke tau faka'apa'apa'i 'a e fakataha 'a e 'ofisa kolo moe kainga 'i motu pea ko e polcy ia tetau ngaue'aki , lolotonga koia 'oku 'osi fakataha'i 'e he kolo pe motu 'a e kau ma'u mafai ke fakahoko 'a 'etau ngaue.
Koia kapau 'oku 'ikai temou tali 'a e fakamahino ni pea 'oku 'ata pe ke toe fai hano fakalelei'i ke toe sai ange.
Kaekehe , teu fakamahino pe 'i he peesi ketau femahio'aki , na'e 'iai 'a e loto mamahi 'i he 'ofisakolo moe kainga 'i he ongona mai 'oku mou fiema'u 'a e kau talasiti ki he tohi pangike 'a e komiti sikolasipi. Na'e fetu'utaki mai 'a e 'ofisakolo 'oku nau loto mamahi 'i he fou mai 'a e fa'ahinga fakahoko ngaue koia mei he feitu'u kehe 'o 'ikai 'i he founga totonu kuo tau fai 'aki 'a e femahino'aki. Hange koia ne ha'u pea mo homou 'ofisa 'o fai 'a e ngaue koia 'i he ni, pea moe femahino'aki koia.

Koia , ko e fika account pe 'ena 'a e fonua 'oku tanaki kiai 'a e ngaahi pa'anga kotoa pe 'a e ngaahi komiti kotoa 'a e fonua , pea 'oku tanaki pe ki he lepa 'e taha , ka ko o e ngaahi me'a fakapepa, 'oku taki taha nofo pe 'ae komiti mo 'ene ngaahi me'a fakapepa. 'Aia koe ngaahi komiti fakakolo pe ia, hange koe komiti sola ,telefoni,sikolasipi etc, ka 'oku 'ikai kau kiai 'a e ngaahi me'a /komiti faka siasi hange ko e komiti kolisitutuku 'a e ngaahi kolisi 'oku 'ikai kau ia ai. Ka ko e ngaahi komiti pe 'oku mafai kiai 'a e lakanga 'ofisakolo. Pea ko e kau talasiti 'eni kiai.
Ko e 'ofisa kolo ( 'Ofa Blake), Taniela Koli mo Vanisi Fakatulolo.Pea 'oku 'a e ngaahi komiti pe 'enau fiema'u pea tala leva ia 'i he fakataha fakakolo ki he 'ofisakolo pea toki tukuange mai leva 'a e pa'anga koia ki he fiema'u 'a e komiti koia . Ko e anga ia 'ae founga ngaue 'o e lolotonga ni.
Kaekehe, 'oku fakamanatu atu pe 'e he komiti fakakolo mei he 'ofisa kolo mei motu ki he ngaahi komiti Falevai 'oku nau fie tokoni mai ki he kainga moe manatu ki motu , 'oku fakahoko mai mei he 'ofisakolo , ko e founga pe 'ena tetau ngaue 'aki 'oku maau pea faingofua ketau fetaulaki, he ko 'ene feinga pe ke tatanaki lelei 'ae ngahi monu'ia kotoa pe 'oku tafe mai ke fou mo ma'u 'inasi kotoa pe 'ae kakai /kainga kotoa mei motu pea ko e taumu'a ngaue ia ko elelei kotoa ma'ae kakai pea koia 'oku fai ai 'a e poupou ki he 'ofisa kolo ko e ngaue ma'ae kakai, pea fakatafe 'ae ngaahi monu'[ia kotoa pe ki he kakai moe fonua fakalukufua.

faka'apa'apa atu moe 'ofa mei he 'ofisa kolo & agent vava'u.
 posted by FALEVAI ISLAND COMMUNITY GROUPS 

View Entire Blog | Post a Comment