MATAPULE FAIFATONGIA <MATAPULEFAIFATONGIA>

"Matapule Faifatongia"

Page 1 of 2  1  2  Next >>> 
Ngaahi LeaTonga fuoloa, mo honau 'uhinga, 'oku fa'a he'aki he'e kau punake moe kau Mataapule.12/16/10
 
MESIMASI
Ko e taimi koee na'e 'ikai ke fa'a haka 'a e lolo, ka na'e fa'a fakapala pe 'a e ngaahi 'akau kakala pea moe niu 'osi tatau taufua, pea tauaki 'o fakatafe.
'oku fa'a 'omai leva 'a e 'elito 'o e lolo hili hono fakatafe 'o fa'a 'ai he ngaahi hina konisela (ki mui ni mai) ka 'i he kuonga koee na'e fa'a 'utu ki he ngaahi fo'i fangu 'o tuku ia ai 'o 'ikai ke toe fakaava. Hili ha ngaahi laui ta'u, pea koe toki a'ua'u ia 'a e lolo, 'o 'alaha lelei 'ae ngaahi kakala na'e ngaahi 'aki, pea toe makehe foki hono ngingila 'i he kili 'o e kau Taupo'ou he taimi 'oku nau takai ai.

NO'OLOTO
'i he taimi koee, na'e meimei koe teuteu pe ke ngaahi kava ha Taupo'ou 'i he famili, 'oku fai 'a e teuteu ia 'ae ki'i famili koia ki he'enau ki'i Taupo'ou. pea 'oku kau ai 'a hono 'ai hono ki'i no'oloto. 'aia ko e kakala kuo tui he'e famili mo'enau taupo'ou 'oku fa'a 'ai 'a e konga tapa'i ngatu pe feta'aki moluu 'o hili ai 'a e ki'i kakala kuo 'osi tui, pea hili leva ia 'i loto, 'i 'olunga hono ki'i ta'ovala 'i hono loto kofu ( like putting on perfumes) pea 'oku toki 'ala'alaha hake leva 'a e kakala he taimi koee 'oku ki'i ngaue holo ai 'a e Taupo'ou.
Fa'a fai foki 'ae fepau'u'aki 'a e kau mataapule 'oku nau 'ilo'i ha hili ha'anau fanofano, pea te nau fakahua atu ki he Taupo'ou, "Fefine! vete mai mu'a ho ki'i no'o keu holoholo!!!!!:DD :DD
Fakatokanga'i ange 'oku kehe 'eni ia mei he toe tui 'i tu'a ha sisi kakala pe toe ta'ovala:DD

'OTU KAVEINGA
Ko e lea 'eni 'oku fa'angaue'aki he'e kau mataapule pea pehee ki he kau punake, koe lea totonu ki he Fale'alo 'o e Tu'i, pe koe Fale 'o e Tu'i, pea ko hono faktaataa totonu, 'oku fa'a ngaue'aki 'a e ngaahi lea ko 'eni 'i he Talateu koe talamonuu ha'a matapule pea 'e pehee 'ene fakalea:
Fakafeta'i 'oku kei Tu'u 'a e la'a 'o Tonga (Tu'i)
kei Tu'u katoa 'a e mahina (Kuini)
kei hoholo e 'Otu Kaveinga (Fale 'alo) ka kuo lahi pe 'a e ngaue'aki 'a e Fuifuilupe 'aia koe toki 'ai ki mui ni:DD

FETU'U FUKA
ko e liliu fktonga 'eni 'o e Comet.

TUKU MESINI
NGaahi lea Tonga motu'a 'oku 'ikai ke toe fk'aonga'i. 'oku fa'a ngaue'aki 'eni ko ha talamonuu ki ha taha pea te 'ai ko ha'ate lea tuku pe lea fkmavae mo e tokotaha pe kainga koia,
Ko e taha leva, koe lea 'oku ui'aki ha me'a kuo 'ai ko ha me'a'ofa ke tuku 'i ha feitu'u na'e fai ki ai ha 'a'ahi pe ko ha'ate 'eve'eva. pea te 'ai leva ha'ate ki'i kongangatu pe hina lolo ko ha mesini ki he 'api pe feitu'u koia koe hounga'ia he'enau 'ofa 'iate kita he lolotonga 'ete 'iai.:D

PUKOLEA
Fa'a pehe foki koe taimi koee na'e kau 'a e puko he 'akau na'e fa'angaue'aki ko ha matapa ki Pulotu pea mo maama ki he'enau fehuu'aki, pea na'e fa'a hu pe he ngaahi fu'u puko lalahi.
pea 'oku fa'a pehee koe koe ngaahi Taula mei pulotu 'oku nau fa'a talame'a mai ki maama mei he puko.
pea 'oku fa'a ngaue'aki ko e lea 'oku te fai, koe fakafofonga 'o e lea mei pulotu
ko e fa'a pukolea 'a e kakai mei mu'a atu!!! pe koe pukolea 'a e kau pulotu pe matapule kimu'a (pekia)

KALONIKALI
Ko ha hisitolia pe fakamatala 'o ha ngaahi 'uuni me'a na'e hoko pea 'oku hokohoko mai mei he kuohili 'o a'u mai ki he 'aho ni, pea koe 'uhinga ia 'o engaa hi lea he ngaahi 'aho ni.
ko e lea kalisi 'eni, 'uhinga ki he taimi.tu'a'ofa atu


bianni mafile'o:DD

 0 Comments 
KO E FAKAKALASI 'O E KAKALA NA'E KALASI PE FA'AHINGA PE 'E 2. 12/15/10
 
KAKALA HINGOA
Ko e kakala 'eiki ia, pea koe ma'olunga ia 'i he ngaahi kakala hingoa na'e 'ai pe ki he 'Eiki. Pea koe ma'olunga taha he kakala hingoa koe Heilala mo e Fakula. 'Okku fa'angaue'aki he'e kau Mataapule tokolahi pea pehee foki ki he kau punake toklahi mei ono'aho ki he ngaahi 'aho ki mui ni, ko ha lea Heliaki ki he Fale 'o e Tu'i pea pehe ki he ngaahi sino'i 'Eiki 'iloa 'o Tonga.
Kau ai heni 'a e Mapa, Langakali, paongo, ahi, Motelolo, Kolitoto, hea, huni kaukula pea moe maile.


KAKALA VALE
ko e kakala 'eni na'e lau 'oku tu'a pe 'oku 'ikai ke lau ia 'i he lau, pea 'oku fa'a taku ki ai 'a e kau punake 'e ni'ihi pea pehee ki he kau mataapule 'o Heliaki'i ki ai pea mahino 'oku 'ikai ko ha Hou'eiki lalahi ia 'o e fonua
fa'a kau ki ai 'a e , Fahina, Fatai, Huni etc....Bianni Mafile'o


 0 Comments 
NGAAHI LEA 'OKU FA'A NGAUE'AKI KI HE KAKALA MO HONO 'UHINGA12/15/10
 
VE'EVE'E
'oku f'a tui 'eni 'aki ha fa'ahinga 'akau pe, hangee koe Pua, siale tafa, siale, huni moe ngaahi 'akau pehee. 'Oku 'ikai foki ko ha fa'ahinga tui 'oku ma'olunga pe ko ha tui kakala hingoa pe ma'olunga, he na'e tui pe 'a e 'akau ia ko 'eni ki he fa'iteliha 'a e tokotaha 'oku ne tui 'a e 'akau ni. Fa'a fai 'a e tui ko 'eni 'o 'ave ki kolo pea 'oku 'ikai ke fa'a tui 'eni ia ki ha 'eiki.

TUITU'U
Ko e fo'i kakala 'eiki mo Ma'olunga taha 'eni 'oe tala 'o Tonga. Pea koe tui 'o e kakala ni na'e kamata ia mei hono tui ma'a Tuita (Toluafe) 'aia koe tama 'a Ate pea mo 'Ulukivaiola pea ko Tuita Toluafe na'a ne falute 'a e Laine Tamaha 'i he taimi koia, pea na'e pehee 'a hono fa'u koe 'uhii koe tumutumu ia 'o e 'Eiki pea sino'i 'Eiki'i he 'aho koia, pea na'e 'oange mo'o Tuita Tolufafe 'a e Tuitu'u pe koe luva ki he Maka -ko-Loupua.
Koe tui 'o e Tuitu'u he ngaahi Founga kehkehe. tui 'i ha lou si kuo fakatapa 3, 4, pe 'oku tui hangee fakafuo hangee ha tiupi, pe ko hono hifi 'o e pipi 'o fakava'e 'aki(tuitu'u fakava'e pipitongi), pea taimi 'e ni'ihi 'oku fakava'e siale moto 'o tui ki ha faa kuo hifi.

HEILALA:
kO E KAMATA'ANGA 'O E HEILALA pe ko hono ui 'o e 'akau koe Heilala,
'Oku pehee na'e fai 'a e taumata'u 'a Ikatafoli ('iloa ko Leka) pea fai atu 'ene taumata'u 'o ofi ki Kao mo tofua kuo fklave e ika. Na'e fusi hake 'e Leka 'a e mata'u koe fu'u fefine, pea na'e fu'u ta'e hano tatau 'a e faka'ofo'ofa moe kili faka'ofo'ofa pe pehee ki hono fu'u lau faka'ofo'ofo 'o e fefine ni. Na'e Ilifia 'a Leka 'one fkpuna 'ene afo pea tukuange atu 'a e fefine ni he 'oku ne 'ilo'i 'oku ngali kehe 'oku 'ikai ko ha maama. Na'a ne 'alo fakavave leva ke foki, pea ko 'ene ofi mai ki Tonga, sio atu ia ki mui 'oku kakau mai pe 'a e fefine ni. Na'e fakahake hono fononga 'i he fanga ko Langakali 'i Nukuleka pea hake aipe moe fefine 'ona fe'ilongaki ai. Na'e hili 'ena malolo na'e fklea ange 'a e fefine 'e toe foki pea 'e toe vave mai pe kae tali ange pe mu'a kiai. Pea ne hopo atu ki tahi 'o kakau 'o puli. Na'e 'ikai ke fuoloa kuo toe foki mai 'a e fefine ni 'oku ne takalo mai ha va'akau 'oku lau mo Matala. Pea 'oku pehee koe 'omai pe 'o e 'akau ni mei Pulotu.
Na'e fakalea ange 'a Leka 'e 'alu ki Mu'a 'o fai hono fatongia, kae kole ange he'e fefine ke na oo pe mu'a. Pea na'e tuitu'u atu pe he'e fefine ha kakala mo na 'alu pe he palavi 'o na a'u atu ki Mu'a.
Na'e ofo 'a e Tu'itonga pea mo Falefaa he 'asi faka'ofo'ofa atu pea moe mu'omu'a 'a e 'alaha 'a e heilala, he na'a na fu'ifu'i tahi pe 'ae kakala pea na toki a'u ki Mu'a. Na'e 'eke ange he'e Tu'i Tonga, "Ko e ha 'a e fo'i kakala fo'ou ko 'eni Leka?" Na'e tali mai 'e Leka 'oku 'ikai ke ne 'ilo'i ka koe fefine ko 'eni, na'a na hala palavi pe pea mo tuitu'u mai he'e fefine ni 'a e kakala ko e Tuitu'u. Pea faka'eke atu 'a e hingoa 'o e fefine, pea ne fakaha mai he'e fefine ko hono hingoa ko Heilala. Na'e fekau aipe he'e tu'itonga ke fkhingoa 'aki aipe ia 'a e 'akau na'e ha'u moe fefine.:DD


ALAMEA
Ko ha heilala 'oku tui fakaholoholo 'i ha fo'i tu'aniu meimei ki he 'inisi 'e 4 hono loloa 'o e fo'i tu'aniu. Pea tui moha fo'i tu'aniu 'e 2-4 pea nono'o fakataha 'i lotomalie katoa 'o hangee 'oku 'asi pe ma'u ha felefele hangee ha fo'i vana, fetu'u pe feke 'a Tevolo, 'oku 'alu hake hono tau mei he fakapona 'i loto 'oku ne puke kinautolu pea toe foki pe ki ai. pea koe alamea ia.
Ko e Alamea foki 'oku luva ia ki a 'Ulukalala koe taukei 'o Lelea:D . Fa'a tala foki 'ehe mahu'inga 'o e kakala 'a e tu'unga 'o e 'Eiki 'oku luva ki ai 'a e kakala.


TUITUIVAO
'Oku hangee he ngaahi laulea pea moe ngaahi fa'u koe fuofua kakala 'eni 'o Tonga. Pea na'e 'ikai ko ha kakala na'e toli pea 'omi, pea tau tangutu hifo 'o tui, ka koe kakala na'a tau 'alu holo pe he loto vao, pea tau sio atu ki ha fo'i fa, to'o mai 'o tui, 'asi hake ha hako'i maile pea mulu 'o tavani , fu'u pua Tonga, pea tufi hake 'o tui etc..etc...Pea 'osi ange koia kuo lava ha fu'u kakala ta'ehano tatau 'ene maloulau, pea 'alaha he koe tui pongipongi:DD , 'aia koe hu holo pe he vao 'o ma'u pe kakala pea tui 'oma'u ai e kakala koia.

LAVALAVA
Ko e kakala 'eni na'e 'ikai hanomahu'inga fau, he na'e tui 'aki ha ngaahi kakala pe 'oku ma'u pea 'ai keloloa, 'aia koe lavalava ia. Fa'a foaki 'eni mo'o Nu'useilala, 'aia koe Hingoa fuoloa 'eni 'o Niua Toputapu, pea fa'a luva ma'a Ma'atu, Tangipaa moe hou'eiki 'o Niua Toputapu.


PITO'INGALAU
Tatau 'eni moe faka'otusia, ka 'oku fakatafunga ke lahi ange, meimei mu'atotao 'a e ngaahi fo'i fuopotopoto ka e folahi ki lalo, hangee pe ko hono hingoa ke 'asi meimei tatau moe pito'ingalau:D


FAKAOFILANI
Ko e heilala 'oku tui fakava'e siale pea tui ki ha fa kuo hifi fakafuo potopoto 'o ha'i fakataha pea 'alu hake 'a e kahoa mei he ongo mui 'o e tuinga fuo potopoto ni. meimei folinga pe 'o e faka'otusia (Fa'otusia). ' Oku foaki 'a e Fakaofilani mo'o Vailahi (Niua fo'ou) 'aia ko Fotofili,
Fusitu'a etc...malo

Bianni:DD :DD
 0 Comments 
Ko e Ngaue KO E TOKONAKI, TOUTAI10/30/10
 
Ko e 'omai koee 'o e Toutai pe ko e fangota ko e Tokonaki, 'e fakatu'uta kei mata pe, pea 'e lau pe ki ai mo e feke momoa, ika fakamasima pe ika momoa, pe ha fa'ahinga toutai pe pe fangota mei tahi, KUOPAU KE KEI MATA PE 'OKU 'IKAI KE MOHO.

Ko hono ngaahi fakafeta'i leva 'oku anga pehe ni; 'E MU'OMU'A MA'U PE E IKA LOLOTO, KAU AI 'A E VALU/ 'ATU/ HAKULA etc....

Ko honau fakahokohoko 'e kamata pe mei he mu'omu'a ki he muimui taha.


TOFUA'A

"Fakafeta'i e Toutai Loloto"


IKA FAKATELE (VALU, 'ATU, HAKULA etc)

"Fakafeta'i e Pakeina"


'ATU (mei Ha'ano)

"Fakafeta'i e Maana'ia"
Ko e ika foki ko 'eni, ko e ola foki e manako 'a e Taupo'ou Ha'amoa 'ia Nganatatafu 'o 'omai 'a e ika. ('Aia ko e anga 'o e talanoa ko e fakamalo e 'eva fefine lelei:L :L :L :L :L :L )


VAOSUA (ui he taimi ni ko e Vasuva), TOKANOA etc.....

"Fakafeta'i e Toutai Loloto"


FEKE

"Fakafeta'i e Maka Tou'ia"
Ko e Maka Tou'ia ko e feke 'e tekau, pe ko e Maka Tou'ia ko e Solesole feke 'e ua ( ka 'oka pola'i mai e feke, 'e feke 'e 100 ki he pola)


KALOA'A, KUKU, MEHINGO, etc......

"Fakafeta'i e Moe"NO'O 'ANGA (mei 'Eueiki)

"Fakafeta'i e maea"


FONU

"Fakafeta'i e 'Auhia 'i Moana


Ko e toenga 'o ha toe toutai pe fangota 'oku 'ikai ke 'asi atu 'i 'olunga, ko 'enau 'asi pe ha NGAUE, PEA E TUKU PE KINAUTOLU 'I MUI HE 'U FANGOTA FAKAMUIMUI 'AIA KO E FONU.
Ko hono fakafeta'i leva ki he toutai pe ko e fangota 'oku 'ikai ke 'asi atu 'i 'Olunga ko e:
"Fakafeta'i e Toutai" (ki he ika) pea "Fakafeta'i e Fangota" ki he fingota.:L :L :L :LMalo
Bianni Falekihetoa Mafile'o
31 October 2010

 0 Comments 
KO E NGAUE TOKONAKI, MONUMANU MO'UI MO HONO FAKAFETA'I10/30/10
 
Ko e fakatu'uta ha tokonaki 'o kau ai ha monumanu ki ha ouau fakapangai, kuopau ke Tokonaki monumanu mo'ui.

'Oku fa'a kau foki mo e ngaahi monumanu mo'ui kehekehe 'i he Fakatu'uta mo'ui, pea neongo 'enau kau he fakatu'uta tokonaki, ka KUOPAU PE KE NAU KEI 'I MUI PE HE FANGA PUAKA. 'E KEI MU'OMU'A MA'U PE 'A E FANGA PUAKA.


PUAKA

"FAKAFETA'I E FANGA PUAKA TOHO"
"FAKAFETA'I E FANGA PUAKA HULA


PULU

"FAKAFETA'I E FANGA PULUMAKAU"


FANGA MOA

"FAKAFETA'I E PUNUNGA MO'UI"

Malo
Bianni Mafile'o
31 October 2010

 0 Comments 
Ko hono Fakafeta'i 'o e Ngaue Tokonaki , FUA 'O E FONUA10/30/10
 
Ko e tokonaki 'i ha fa'ahinga ouau fakapangai, pea ko e tokonaki ko 'eni 'oku mata kotoa.
Ko e fatongia kotoa mo e ngaue ki hono fakafeta'i fekau'aki mo e Fua 'oe Fonua, pea ko hono fakafeta'i 'oku fakakalakalasi 'o nau to 'i he fa'ahinga ko 'eni:


TAUVAO: (Ngoue fakafoha)

'Oku kau ki heni 'a e 'Ufi, Kape,Talo, Kumala, Manioke etc....
Ko hono fkafeta'i "FAKAFETA'I E NGOUE"
Ko e ngata he 'Ufi 'oku fakafeta'i " FAKAFETA'I E NGOUE HAKO LOA", 'Oku toki 'ai ki mui ni 'a e "fakafeta'i e to 'ufi" ko e 'ikai ke 'ilo'i he'e kau mataapule 'a e fakafeta'i totonu 'o e 'Ufi.TAUVAO 2: (Ngoue Fakafua-ta)

'Oku kau ki heni 'a e Siaine, Hopa, Pata, Mamae, etc.....
Ko hono fakafeta'i "FAKAFETA'I E NGOUE HA'AMO FUSI"


FUA'I'AKAU: (Fua'i 'akau pe 'o Tonga) hangee ko e Lesi, mei, niu, etc....

Ko hono fakafeta'i "FAKAFETA'I E FAKAMOTU'A 'AKAU"


VESITAPOLO: (Ko e toki me'a ki mui ni)

Ko hono fakafeta'i " FAKAFETA'I E NGOUE" pe ko e "FAKAFETA'I E TO VESITAPOLO"Bianni Mafile'o
31 October 2010
 0 Comments 
NGAAHI NGAUE ....FEI 'UMU10/27/10
 

Ko e ngaahi fei'umu, 'i ha ouau fakapangai 'oku 'ikai ke tu'utu'uni pau ke kakato ma'u pe hano fakatu'uta. Ko ha fononga 'o ha ki'i kainga 'e lava pe ke 'ai pe ha puaka toho 'e taha pe 'e toe ua 'aki ha me'a. Kaikehe, ko hono vahevahe kakato 'eni 'o engaahi 'umu pe ngaue 'oku faka pangai. Ko e kehekehe 'o engaue pe fei'umu.


'UMU KAVEITAU
Ko e 'umu puaka iiki mo hono kina (ko e 'umu kai) 'oku fa'o kato kaeitau 'i ha va'akau 'o kavei ha'amo 'e ha tokoua, pea 'oku fa'a tau ha kato 'e fiha 'i ha va'akau 'e taha he 'oku iiki ka 'oku ngaue'aki he 'aho ni ko e faka-katoanga hono tau tahataha ke ngali lahi.

'UMU FAKA-HUNGA
Ko e 'umu puaka 'eni 'oku ki'i lahilahi ange ka 'oku 'iai pe hono kina pea kavei ua pea 'oku to'o he'e toko ua

'UMU HULA 1
Ko e 'umu ko 'eni 'oku lahi ange ia he 'umu faka-hunga ka e kina pe, pea 'oku tui 'akau ha'amo ua ke ha'amo he'e kau tangata 'e toko fa (4).

PUAKA HA'AMO
Ko e Puaka 'oku meimei hula ka 'oku fa'o 'i he kato 'oku tui 'akau ha'amo ua 'o ha'amo toko fa (4)

'UMU HULA 2
Ko e puaka 'eni 'oku lava ke lalahi pe hangee ha puaka toho, ka 'oku te'eki ke nifo pea fa'a 'ai 'i ha pola faka-ha'atu'ia 'o to'o he'e tokolahi.

PUAKA TOHO
Ko e 'umu ko 'eni ko e puaka lahi pea nifo takai 'ikai ke lava 'o hiki, koia ai kuopau ke toho pe 'i ha vaka fata (fa'u ki 'Olunga)

Katoa 'a e fei'umu kuo u lave ki ai 'i 'Olunga ko e FEI'UMU MOHO KOTOA, Ko ha lo'au pe pongipongi, pea nofo'i e ongo 'alofi, 'oku kotoa hono ngaue KO E 'UMU MOHO KOTOA.


Malo :DD :DD
Bianni Falekihetoa Akesiumeimoana-'a-Tupouto'a-Tungi Mafile'o:L :L :L :L :L :L
28 'Okatopa 2010. 1:00 am
 0 Comments 
KO E KAVA MATA ............ mei he'ene si'isi'i taha10/27/10
 
KAVA 'ULU KAU LUPE
Ko e kava ko 'eni 'oku 'ikai ke fa'a loko ngaue'aki he 'oku 'ikai ke fa'a 'ilo'i 'e ha taha 'ae kava ko 'eni, ka koe kava tokua 'eni 'oku toki ha pe 'i ha lava 'e ha taha 'o 'omi 'aki ha'ane Kau Lupe ke fakatu'uta ( ko kamata 'o e kava ko 'eni mei Hihifo) Ko e fotunga 'o e kava ko 'eni, 'oku hangee koe kava momoa koee ko e Kava Teletele, 'o kata taha pe, KA 'OKU KEI MATA pea 'ikai ke teletele.

KAVA TOFITOFI
Kava kei muimuia kei tu'u hako pe ki 'Olunga e kata te'eki ke movete pea to'o nima pe.

KAVA NO'O
Kava ki'i lahi si'i pe he kava tofitofi ka kuo kamata ke movete hono kata pea 'e no'o leva ke tanaki faa'utaha kae kei to'o nima taha pe.

KAVA FUATAHA
KI'i lahi hake 'eni he kava no'o, 'oku ha'i pea 'oku 'ikai lava 'o to'o takitaki nima taha, kae fua nima ua 'i lalo pe.

KAVA HA'AMO
Ki'i lahi ke lava 'o fua he'e tokotaha, koia ai 'e no'o e ua pea tui ha 'akau ha'amo 'etaha pea toki ha'amo leva 'e he ongo tangata 'e ua.

KAVA HULA
Kuo lahi ange 'a e kava Hula he kava ha'amo, pea to e fu'u lahi ange 'a e kava ko 'eni ke ha'amo 'e ha ongo tangata 'e toko ua. Kuopau leva ke lalanga hono kato pola nou fakaha'atu'ia 'o hilifaki tokoto ai kae to'o he'e toko fa (4) 'o fai hake ki he lava 'o hiki lelei 'a e Kava Hula.

KAVA TOHO.
'Ikai kei lava 'o hiki pea pau leva ke fo'u hano vaka 'akau 'o fokotu'u ai kae toho. Koe kava toho kotoa pe, kuo motu'a pea kamata ke ngangana e lau (fa'a hanga 'e ha ni'ihi ia 'o paki ke ngali motu'a)

KAVA TOHO FAKATEFISI
'Oku taku foki ko e kava ko 'eni ko e kavamuli, ka 'oku lahi ange ia pea toe matu'otu'a 'i he kava toho, pea toe momoho hono kata pea mapelu 'o lave ki he kelekele 'o toe huli e 'ungamea.

Ko e anga leva hono fakafeta'i 'oe ngaahi kava ko 'ena katoa 'i 'olunga, 'e anga pehe ni.

"FAKAFETA'I EEE TO KAVA..................................
 (Pe ko e kava ha? Hula pe toho, Toho fakatefisi etc.......):L :L :L :L :L :L :L :L :L
Malo
Bianni Falekihetoa Mafile'o
28 'Okatopa 2010, 12: 15 am
 7 Comments 
KAVA MOMOA10/27/10
 
Ko e ngaahi me'a 'eni 'oku totonu ke 'ilo ki ai 'a e kau mataapule, kae 'oua 'e fa'a tu'u pe tangutu 'o hangee 'oku nau mamata hele'uhila:L :L :L :L :L :L :L :L 'i he fa'a oo ki Palasi pe ko e ngaue pe fakatu'uta ha ngaue pe ko ha fatongia kehe pe 'iha feitu'u pe.

KO E KAVA:
Ko e mu'aki e fatongia kotoa kuo pau ke fai 'aki e kava, pea koe fa'ahinga e Kava 'OKU UA. Ko e KAVA MOMOA, mo e KAVA MATA.


KO E KAVA MOMOA.


1. KO E KAVA TELETELE (pe TAAFUNA):
Ko e kava fononga 'o Hou'eiki pe ko ha kainga, ka e to'o 'e ha taha ko e faifatongia, ka 'oku 'ikai ko e 'eiki. Pea ko e founga leva 'oku fa'angaue'aki ai 'a e Kava Teletele:

a) Ko ha 'a'ahi ha kainga ko ha kaitunu pe 'ave faiva ('ikai ha kava mata pe 'umu) pea to'o pe 'eha taha 'o tuku ki he mataapule fatongia, (tene fakafeta'i!) "Fakafeta'i e toka kava"

e) Ko e me'a ha 'eiki ki ha 'ilokava 'oku to'o 'e he'ene matapule fatongia, ka e me'a e 'eiki ki hono me'a'anga. ('e fakafeta'i!) "Fakafeta'i e Toka Kava!!

ko e 'uhinga e "fakafeta'i e toka kava, he ko Hou'eiki 'oku tuku pe 'enau ngaahi kava teletele 'o fakatoka pe 'i he fata honau falee, 'o toki to'o hifo pe hono fiema'u


2. KO E KAVA FAHIFAHI:
Ko e kava maheni ia, 'OKU FAHIFAHI IIKI PEA FA'A HA'IHA'I. 'Oku 'aikona ma'u pe 'e he mataapule, pea ko e me'a 'eni 'oku totonu ke 'aikona ma'u pe he'e tangata mataapule fatongia kotoa pe. Ko 'ene 'alu pe ki ha 'ilokava 'ae mataapule, ko 'ene tangutu pe 'oku ne to'o mai leva mei hono kona, pea te ne ui leva ha taha mei he tou'a ke ha'u 'o 'ave ki he fatongia. 'E fakafeta'i mai ........"Fakafeta'i ma'u kava!"Bianni Mafile'o (27 October 2010 18:00

 0 Comments 
Ngaahi Ha'a Motu'a10/26/10
 

Na'e 'iai foki 'ae ngaahi Ha'a Motu'a 'i he Kuonga 'o Tubou I ( pea 'oku haa 'eni 'i he Fakatapu 'i he Too Folofola 'a e Tama Tu'i I 'i he'Ene huufi Fale Alea , Novema 1875.

1. Ha'a Siulangapoo
2. Ha'a Latuuhifo
3. Ha'a Tatafu
4. Ha'a Havea
5. Ha'a Laimoana

Pea ne toe 'asi pe 'i he to Folofola tatau 'a 'Ene Folofola ki he ngaahi Ha'a ki mui ni:

1. Ha'a Ma'afu
2. Ha'a Havea
3. Ha'a Ngata Motu'a mo Ha'a Ngata Tupu
4. Kauhala'uta

Ko e ngaahi Ha'a 'o Onopooni, na'e fatu faka'osi hono fokotu'utu'u 'e he Ta'ahine ko Kuini Salote Tubou III 'o fai 'aki e Lo'au 'o e 1959 pea mo e ngaahi fakalelei ki mui ni 'a e Tama Tu'i ko Taufa'ahau Tubou IV (pea 'oku nau fa'iteliha pe ki hano toe fakanofonofo e ngaahi Ha'a):L :L :DD :DD


Mou kataki toki hoko atu.......Bianni Mafile'o
 0 Comments 
Page 1 of 2  1  2  Next >>>